Добре дошли в сайта на Националният център за суперкомпютърни приложения!

Научни изследвания

Last Updated: Monday, 05 September 2016

Ресурсите на Българския суперкомпютърен център се използват в момента за изследвания в областта на математиката, физиката и химията. Някои от конкретните теми, по които се работи са:

 • Числена хомогенизация;
 • Числена симулация на еластичност;
 • Компютърен модел за изследване на преноса на замърсители във въздуха и изследване взаимовръзката на глобалните климатични промени и замърсяването на околната среда;
 • Изследване на въздействието на климатичните промени върху високите нива на замърсяване в крайградските зони чрез използването на широкомащабни математически модели;
 • Изследване на взаимодействията на различни молекули с цел приложение в разработването на нови материали и лекарствени препарати;
 • Изследване на поведението на нейоногенни повърхностно активни вещества (ПАВ) на повърхността на водна среда с различна йонна сила;
 • Систематичен анализ на ролята на типа и модела на функционализиране/дефектиране върху енергетичния спектър и електронната структура на дотирани въглеродни нанотръби;
 • Оптимизиране на изчислителен протокол за коректно определяне на реда на спиновите състояния на спин-хибридни метал-органични комплекси с оглед дизайн на материали с желани магнитни свойства;
 • Молекулни симулации за анализ на ефекта на размера и обкръжението върху строежа, пространствената организация, разпределението на електронната плътност и спектралните параметри на полианилин (PANI) олигомери;
 • Моделиране на зеолитни и оксидни повърхности като адсорбенти и катализатори;
 • Моделиране на клъстери на преходни метали и техни комплекси върху носител и в разтвор;
 • Компютърно моделиране на механизма на биосинтез на протеини и съпътстващите ги процеси в рибозомата.
Contact Info
©Copyright 2011-2019 НЦСП, ИИКТ- БАН | Предоставено от ИИКТ- БАН